Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens door Stichting Jeugdland Etten-Leur worden verzameld en/of verwerkt, met welke reden en op welke manier. Wij houden ons hierbij aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. U vindt de meest recente versie altijd op onze website. Deze versie is gemaakt op 24 mei 2018.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie bevatten over een persoon of die met een persoon in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adresgegevens en e-mailadressen.

 

Van wie hebben wij persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens van personen die direct of indirect contact met ons hebben (gehad). Dat zijn onder andere:

  • Vrijwilligers;
  • Bezoekers en/of ouders/wettelijke vertegenwoordigers;
  • Personen die verbonden zijn aan een bedrijf of organisatie waarmee we een zakelijke relatie hebben (gehad) of in de toekomst willen verkrijgen;
  • Personen die interesse tonen in Jeugdland en ons daarom een bericht hebben gestuurd via de website of Facebook.

 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

  • Van uzelf, bijvoorbeeld telefonisch of via het contactformulier op de website;
  • Via social media;
  • Via werkplein Hart van West-Brabant, bij aankoop van kaartjes via de Meedoenregeling.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gegevens over wie u bent
Denk hierbij aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw functie of bevoegdheid binnen een bedrijf of organisatie.

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website & sociale mediakanalen
Hieronder vallen IP-adressen, cookies, apparaat gegevens en reacties of berichten die u achterlaat op onze sociale mediakanalen.

 

Waarvoor en op welke grondslag gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de vrijwilligersadministratie, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Wanneer u vrijwilliger wordt bij Jeugdland, zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor een aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag bij Justis (onderdeel van het Ministerie van Justitie).

Ook gebruiken wij de ontvangen gegevens van het Werkplein Hart van West-Brabant voor de correspondentie over aangeschafte kaartjes via de Meedoenregeling. Tot slot gebruiken wij verkregen persoonsgegevens van leveranciers, sponsoren e.d. voor contact over hun bijdrage aan ons evenement.

Als grondslag gebruiken wij bijna altijd uw toestemming. Soms kan er ook sprake zijn van een wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst (afspraak) of hebben wij een gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Jeugdland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bij beëindiging van het vrijwilligerswerk blijven de persoonsgegevens nog voor 5 jaar opgeslagen in ons systeem. Daarna blijven alleen de naam, geboortedatum, mailadres en het aantal jaren vrijwilligerswerk bewaard. Dit doen wij om nog uitnodigingen te kunnen sturen voor bijvoorbeeld een reünie of u zo nodig opnieuw te kunnen registreren als vrijwilliger. Wanneer het contact met u niet leidt tot vrijwilligerswerk of een samenwerking anderszins met Jeugdland, worden uw persoonsgegevens binnen één jaar door ons verwijderd.

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor de bestuursleden van Jeugdland. Uw gegevens worden gedeeld met Justis (onderdeel van het Ministerie van Justitie) voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag. Uw gegevens worden niet met andere derden gedeeld voordat u hierover door ons bent geïnformeerd en wij hiervoor uw toestemming hebben.

 

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

We vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. We zorgen voor goede en up-to-date beveiliging van onze systemen, zoals een beveiligde internetverbinding en antivirussoftware op onze systemen. Onze bestuursleden zijn geïnformeerd en er zich van bewust dat zij op een vertrouwelijke manier met persoonsgegevens moeten omgaan.

 

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Vanuit de AVG heeft u diverse rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

Recht op inzage en aanpassing
U heeft het recht om ons te vragen of we persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer dat het geval is, heeft u bovendien recht op een overzicht van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. Wanneer deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ze te laten wijzigen of aanvullen. We kunnen u vragen om uw verzoek om inzage of aanpassing verder te verduidelijken.

Recht op beperking en verwijdering
U heeft het recht om ons te vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben te beperken of te verwijderen, voor zover we niet wettelijk verplicht zijn over deze gegevens te beschikken of deze nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Bij beoordeling van het verzoek tot beperking of verwijdering gaat uw belang boven het belang dat wij hebben om bepaalde gegevens te verwerken.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om op verzoek een gestructureerd en bruikbaar overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die we van u hebben. U heeft ook het recht om dit overzicht door ons te laten overdragen aan een andere partij. We dragen het overzicht alleen rechtstreeks over aan een andere partij als dat technisch mogelijk is.
Indien voor ons onduidelijk is of we gegevens veilig en aan de juiste persoon kunnen overdragen, kunnen we u vragen om zelf naar ons kantoor te komen voor de overdracht.

Recht op bezwaar
Bepaalde persoonsgegevens verwerken we omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We slaan gegevens op als u interesse toont in onze diensten, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website. U heeft het recht om daar bezwaar tegen te maken. We wegen dan opnieuw af of we deze persoonsgegevens voor dit doel mogen opslaan of verwerken. We informeren u over onze beslissing en motivatie. Wanneer uw belang zwaarder weegt dan dat van ons, zullen wij de verwerking staken.

 

Waar kunt u terecht met uw vraag, verzoek of klacht?

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u een klacht naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens of onze beslissing over uw verzoek? Stuur een e-mail naar info@jeugdlandettenleur.nl.

In alle gevallen informeren we u binnen 6 weken over de status. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wipakker 6 4872 XH Etten-Leur
(naast de brandweerkazerne)

076 - 5037 089
(op woensdagavond tussen 19.30 -22.30 uur en tijdens Jeugdland)

info@jeugdlandettenleur.nl